Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska podlegają ciągłym modyfikacjom, co z kolei wymaga zweryfikowania, czy dane przedsiębiorstwo spełnia wszystkie normy i wymagania w tym zakresie. W tym celu właśnie przeprowadza się audyt środowiskowy.

Audyt środowiskowy i jego główne założenia

Głównym celem audytu środowiskowego jest sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo spełnia wszelkie wymogi prawne związane z ochroną środowiska. Audyt musi ocenić stopień realizacji powyższych celów, a także określić wszystkie zobowiązania firmy, zarówno te istniejące jak i te potencjalne, związane z funkcjonowaniem w środowisku. Ponadto audyt musi również określić ewentualne koszty, które firma musiałaby ponieść w celu doprowadzenia przedsiębiorstwa do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.
Po zakończonym audycie zostaje sporządzony odpowiedni, dość szczegółowy raport, który zawiera wykaz obowiązujących aktów prawnych odnoszących się do działalności audytowanej firmy, opis aktualnego stanu zakładu na dzień przeprowadzania audytu, a także ocenę zgodności wymagań lub, w przypadku kiedy firma nie spełnia regulacji, propozycję działań, które należy skorygować.

Do jakich firm skierowany jest audyt z ochrony środowiska?

Przede wszystkim audyt środowiskowy powinien zostać przeprowadzony przez firmy, które chcą zweryfikować stan działalności w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska. Ponadto taki raport powinien być także sporządzony dla tych przedsiębiorstw, które chcą dostosować swoje działania do obowiązujących regulacji prawnych lub tych, które posiadają już wdrożony system ISO 14001 i pragną zweryfikować, czy wszystkie normy i przepisy są w ich przedsiębiorstwie przestrzegane. Ponadto audyt mogą zlecić także te firmy, które chcą skontrolować przestrzeganie prawa z zakresie ochrony środowiska przez swoich dostawców, podwykonawców lub inne firmy zewnętrzne, które działają na terenie danej firmy.

Jakie korzyści wynikają dla firmy z przeprowadzenia audytu środowiskowego?

Sporządzony raport pozwala firmie na ograniczenie ryzyka ewentualnych konsekwencji, jakie mogą wystąpić w przypadku nie przestrzegania przez zakład wdrożonych przepisów w zakresie ochrony środowiska – chodzi tu przede wszystkim o różnego rodzaju mandaty, kary administracyjne, a także możliwość wstrzymania działalności instalacji. Audyt środowiskowy dokładnie wskazuje, jakie procedury powinny zostać wdrożone w danym przedsiębiorstwie, aby działało ono w zgodzie z systemem zarządzania środowiskiem. Ponadto wizerunek firmy może ulec poprawie w znacznym stopniu, ponieważ będzie ona kreowana jako przedsiębiorstwo przyjazne środowisku. Kolejną, bardzo wymierną zaletą audytu jest obniżenie kosztów działalności firmy, a także obniżenie występowania zagrożeń środowiskowych oraz związanych z nimi negatywnych oddziaływań na człowieka.

Jakie aspekty obejmuje audyt?

Wszystko zależy od działalnością, jaką prowadzi dane przedsiębiorstwo, jednak najczęściej raport obejmuje zagadnienia związane z: hałasem, emisjami do powietrza, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, a także środowiskiem wodno-gruntowym.
Szczegółowe aspekty audytu obejmują poniższe zagadnienia:
– analiza firmowej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz korzystaniem ze środowiska,
– analiza zarządzania gospodarką odpadami,
– czy firma spełnia obowiązki sprawozdawcze związane produkcją odpadów i emisją zanieczyszczeń,
– ocena, czy istnieje ryzyko zanieczyszczenia przez przedsiębiorstwo gospodarki wodno-gruntowej obiektów sąsiadujących,
– czy firma wdraża rozwiązania mające na celu zrównoważone wykorzystanie energii,
– analiza wszelkich procesów technologicznych oraz ocena związanego z nimi ryzyka, które może mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska; ewentualna klasyfikacja związana z istotnością tych oddziaływań,
– czy przedsiębiorstwo realizuje obowiązki pomiarowe z zakresu ochrony środowiska oraz czy są one zgodne z obowiązującymi normami, jakie regulowane są przez obowiązujące przepisy prawne.