Zmiany w prawie

Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiły rewolucyjne zmiany w rozliczaniu mandatów karnych kredytowanych lub zaocznych wystawianych przez policję, straż pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, nadleśnictwa, urzędy miar, żandarmerię wojskową, inspektoraty nadzoru budowlanego orz inspekcje i inspektoraty weterynarii.

Do tej pory rozliczaniem mandatów karnych zajmowały się właściwe urzędy wojewódzkie. Natomiast zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2015, poz. 1977).  jako właściwy do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych mandatem karnym został wskazany Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu.

W ślad za tą zmianą Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego właściwego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. (Dziennik Urz. MF 2015, poz. 90) podany został nowy numer rachunku bankowego do uiszczania opłat za mandaty karne, który podawany jest już na odcinkach A i B mandatu karnego przekazywanego osobom ukaranym mandatem.

Co istotne, sprawy związane z mandatami wystawionymi do dnia 31 grudnia 2015 r., powinny być załatwiane na dotychczasowych zasadach we właściwych urzędach wojewódzkich. Nowe przepisy dotyczą więc tylko mandatów wystawionych po 1 stycznia 2016 r. Opisane wyżej zmianie nie objęły też mandatów wystawianych przez urzędy skarbowe, straże miejskie i gminne.

Nowy rachunek bankowy

Powyższych płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Tadeusza Rejtana 3b, 45-331 Opole, numer: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000. Na formularzu wpłaty gotówkowej polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego w polu  „symbol formularza lub płatności” wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY, zaś w polu „identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności)” należy wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego. Przelew taki można także zrealizować poprzez system bankowości online swojego banku, w zakładce zatytułowanej np. „przelew US” czy „przelew podatkowy”. W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego, należy wpisać SWIFT (BIC): NBPL PLPW,  IBAN: PL.

Ulgi także w Opolu

W związku ze opisanymi zmianami, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przejął także kompetencje wojewodów w zakresie prowadzenia ewidencji mandatów karnych, windykacji tych należności, a także udzielania ulg w spłacie zobowiązań (odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umarzanie zaległości).

Agnieszka Jóźwin-Dalecka, rzeczniczka prasowa Izby Skarbowej w Opolu wskazała, że jeśli ukarany mandatem będzie uchylał się od płacenia, egzekucję będzie prowadził urząd skarbowy właściwy dla ukaranego.  Zgodnie z jej wyjaśnieniami, z wnioskiem o rozłożenie na raty nie trzeba będzie jechać do Opola, jednak wszelkie wnioski tego typu powinny być kierowane do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, gdyż od 1 stycznia br. to ten urząd jest jedynym wierzycielem tych należności.*

Dochód dalej do budżet państwa

W związku z wprowadzonymi zmianami, mogą pojawiać się pytania odnośnie przekazywania dochodów z mandatów zamiast do właściwego urzędu wojewódzkiego, to Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Wyjaśnienia wymaga tu fakt, że  należności z mandatów to dochód budżetu państwa, a nie dochód własny województwa. Zadanie urzędów wojewódzkich, a obecnie Pierwszego Urzędy Skarbowego w Opolu  to jedynie wykonywanie zadań związanych z obsługą mandatów karnych.

Na stronie internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu możemy odnaleźć informację, że wyznaczenie jednego urzędu skarbowego jako odpowiedzialnego za pobór grzywien nałożonych mandatem karnym, umożliwi nie tylko ich właściwy pobór w jednolity sposób, ale pozwoli też na przyspieszenie kontaktu z ukaranymi, zmniejszenie kosztów obsługi, poprawienie efektywności oraz skuteczności działań, co w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia wpływów do budżetu.

*wypowiedzi rzeczniczki prasowej Izby Skarbowej w Opolu Agnieszki Jóźwin Daleckiej ze strony http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,19494223,policja-ukarala-cie-mandatem-zaplacisz-tylko-w-opolu.html