Czym są modele kompetencji w organizacji? Do czego można je wykorzystać? Czy są potrzebne do codziennego zarządzania zasobami ludzkimi, czy też stanowią jeden z dokumentów firmy, do których nikt tak naprawdę nie zagląda? Postaramy się odpowiedzieć tutaj na te i podobne pytania oraz przekonać, że jeśli chcemy efektywnie kierować ludźmi i budować strategię rozwoju całej firmy, to modele kompetencji są nam niezbędne.

Zbudowanie modelu kompetencji jest niezwykle ważne dla całego cyklu rozwoju pracownika. Projektowanie takiego modelu powinno nastąpić już na etapie planowania struktury organizacyjnej firmy. Kompetencje stanowią połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Model kompetencji to w gruncie rzeczy zbiór kompetencji, które są wymagane na poszczególne stanowiska. To dzięki modelom jasno widać, gdzie zatrudnienie trzeba zwiększyć ze względu na brak kompetencji w danym obszarze. Ze względu na fakt, że kompetencje jako takie są trudno obserwowalne, ich wskaźnikami są konkretne zachowania. Umiejętność aktywnego słuchania, konieczną na stanowiskach sprzedażowych, można na przykład zdefiniować poprzez mierniki takie jak: podtrzymywanie kontaktu wzrokowego, stosowanie parafraz, podsumowań, potakiwanie itp. Wskaźniki te mogą zostać zaobserwowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. To właśnie na ich podstawie Managerowie Rekrutujący podejmują decyzje, czy chcą zatrudnić danego kandydata na poszukiwany wakat, czy też wybiorą innego. Ocenią, czy prezentowany przez potencjalnego pracownika zestaw kompetencji odpowiada zbiorowi oczekiwanemu na poszukiwanym stanowisku i ułatwią podjęcie decyzji, jak też zminimalizują ryzyko dokonania niewłaściwego wyboru.

Audyty posiadanych przez pracowników firmy kompetencji pomagają w planowaniu ścieżek ich karier. Dokonanie raz na rok oceny zatrudnionych osób pozwala dowiedzieć się, jakimi kompetencjami dysponują oni na tę chwilę i jak wpisuje się to w stworzony na początku model tego stanowiska. Może się okazać, że dana osoba zaczęła rozwijać się w innym niż dotychczas kierunku i posiadane przez nią obecnie kompetencje są bardziej potrzebne w innym zespole. Dzięki temu zaoszczędza się czas na prowadzenie rekrutacji zewnętrznej, ponieważ organizacja dowiaduje się, że poszukiwaną osobę można znaleźć wewnątrz.

Ogólnie dostępny model kompetencji jest też dla pracowników wskazówką, co mają zrobić, aby awansować. Dzięki niemu wiedzą, jaki zestaw kompetencji jest konieczny, aby zostać np. liderem. Pomaga to zaprojektować plan rozwojowy dla konkretnego pracownika, sprawdzić, czego musi się nauczyć, a co już posiada. Taki jawnie dostępny profil stanowisk buduje poczucie sprawiedliwości dotyczące polityki awansowania i wynagradzania poszczególnych osób.

Zarządzanie kompetencjami ma też niebagatelne znaczenie dla projektowania szkoleń. Czasami rozwój technologiczny sprawia, że konieczne jest zatrudnianie osób z wyższymi niż dotychczas kompetencjami. Świadomość, że wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych może spowodować wzrost poziomu pożądanych kompetencji skłania do rewizji posiadanego modelu i porównania go z obecnym stanem rzeczy. Wykryte luki są dla organizacji łatwo dostępną wskazówką, jakie są potrzeby szkoleniowe i jak należy rozplanować budżet firmy w tej dziedzinie.

Podsumowując, zarządzanie kompetencjami dostarcza wielu informacji na temat posiadanych już zasobów. Dzięki temu organizacja gromadzi dane niezbędne do podejmowania decyzji o zwiększaniu zatrudnienia oraz o konieczności prowadzenia rekrutacji zewnętrznie lub tylko wewnętrznie. Projektowanie modeli kompetencji pozwala też jasno określić, jakie umiejętności są niezbędne, aby osiągnąć cele danego stanowiska. Pracownicy mają dostęp do pełnego zestawu informacji dotyczącego awansów, co stanowi podstawę do rozmowy na temat ich planów rozwojowych. Managerowie dokonując audytu kompetencji widzą, o jakie szkolenia powinni wnioskować, by ograniczyć fluktuację i zatrzymać know – how w organizacji. Budowanie takich modeli jest zatem niezbędne, by wiedzieć, co dzieje się obecnie i projektować działania długoterminowe.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://hre.pl