Kontrola funkcjonalna

Nadzór, konserwacja i kontrola placów zabaw mogą ochronić bawiące się na nich dzieci przed wypadkami i urazami.

Każdy właściciel placu zabaw, dzierżawca takich powierzchni, właściciel siłowni pod chmurką czy skate parków musi być świadomy, że obowiązuje go systematyczna kontrola wszystkich urządzeń w takich miejscach. I to bez względu na to, czy właścicielem jest instytucja, gmina, miasto czy jest nim właściciel prywatny.

Obowiązek kontroli placów zabaw wynika z przepisów Prawa Budowlanego. Powinien być przeprowadzany raz na pięć lat przez osoby o uprawnieniach budowlanych. Jednak Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaleca kontrole placów zabaw raz w roku podczas rocznych przeglądów budynków.

Wszystkie osoby oddelegowane do wykonania kontroli muszą znać wymogi Normy PN-EN 1176. Coroczna inspekcja placów zabaw może bowiem wymagać odkopywania, wymontowania i ponownego montowania różnych urządzeń i części.

Przeglądy placów zabaw powinny być systematyczne i okresowe. Przeglądy okresowe zalecane są nawet raz w tygodniu. Pomagają one ujawniać przede wszystkim zdarzenia wynikające z aktów wandalizmu, to zdarzenia najczęstsze, zużycia a także warunków pogodowych. Przedmiotem okresowych przeglądów jest kontrola czystości, sprawdzenie ostrych krawędzi, zlokalizowanie ewentualnych braków elementów wyposażenia, prawidłowość konstrukcji.

Kontrola funkcjonalna prowadzona co 3 miesiące ma za zadanie ocenić funkcjonalność i stabilność wszystkich urządzeń oraz ich stan zużycia.

Kontrola coroczna ocenia już poziom bezpieczeństwa wyposażenie w dłuższym okresie czasu, stan konstrukcji, fundamentów, nawierzchni. Musi ocenić również stan korozji i wpływu warunków atmosferycznych na urządzenia.

Każdy administrator placu zabaw powinien posiadać dziennik placu zabaw. Tego rodzaju książka placów zabaw musi zawierać wszystkie informacje dotyczące konkretnej lokalizacji placu. Opis urządzeń, gwarancje, sposób użytkowania i konserwacji. Informacje o przeprowadzonych kontrolach i zapisy z tych kontroli. Musi zawierać również procedury na wypadek pożaru, wypadku czy awarii. W takiej książce znajdują się również formularze rejestracji każdego zdarzenia na placu związanego z jakimkolwiek wypadkiem czy urazem.