Najbardziej popularnym sposobem egzekucji komorniczej, wskazywanej przez wierzycieli jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę, bądź środków zgromadzonych na koncie bankowym. W świetle prawa jednak pewne kwoty są wolne od egzekucji komorniczej. Przecież dłużnik nie może pozostać bez żadnych, choć minimalnych środków do życia.

Wynagrodzenie za pracę, a egzekucja komornicza

W przypadku kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie za pracę, kluczowy będzie stosunek pracy w jakim pozostaje dłużnik. Inna kwota może zostać zajęta z tytułu umowy o pracę, a inna z tytułu umowy zlecenia, czy umowy o dzieło.

Komornik może zająć 50 procent kwoty zarobku z tytułu umowy o pracę. Wyjątek stanowi tutaj egzekucja alimentacyjna, przy której zajęciu podlega 60 procent wynagrodzenia. Kwota wolna od zajęcia w tym przypadku wynosi 1335,69 pln, czyli minimalne miesięczne wynagrodzenie i dotyczy wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu. Przy niepełnym etacie kwota ta jest proporcjonalnie zmniejszona do wymiaru etatu na który pracuje dłużnik.

W przypadku kiedy dłużnik wykonuje pracę na zasadzie umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło, całe jego wynagrodzenie może zostać zajęte przez komornika. Dłużnikowi może w tym przypadku nie pozostać nawet złotówka. Oczywiście jeżeli jest to jedyna i stała forma zatrudnienia dłużnika, mogą tu zostać zastosowane zasady, które obowiązują przy umowie o pracę. Dłużnik musi w tym przypadku złożyć wniosek i udokumentować komornikowi, że od dłuższego czasu otrzymuje regularne dochody od pracodawcy z którym nie ma podpisanej umowy o pracę.

Egzekucja z rachunku bankowego – Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego

Z dniem 8 września 2016 roku weszły w życie radykalne zmiany dotyczące zajęcia komorniczego dotyczącego rachunku bankowego. Kwotę wolną od zajęcia z rachunków bankowych regulują zapisy Prawa bankowego. W myśl tych zapisów, znowelizowana ustawa mówi, że kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie ustalana miesięcznie i wynosić będzie 75 procent minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. W chwili obecnej taka kwota wynosi 1387,50 pln. Przed nowelizacją ustawy, kwota wolna od zajęć komorniczych była wyliczana na podstawie wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Plasowała się na poziomie 12000 pln i dotyczyła wszystkich środków zgromadzonych łącznie na rachunkach oszczędnościowych, rozliczeniowo – oszczędnościowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych. Oznaczało to, że wszystkie wpływy na wyżej wymienione rachunki do wysokości tej kwoty były wolne od egzekucji komorniczej. Dopiero środki przewyższające tę kwotę, mogły zostać poddane zajęciu przez komornika.

Procedura zajęcia rachunku bankowego

Wcześniej, aby komornik mógł zająć rachunek bankowy dłużnika, musiał wystosować odpowiednie pismo do banku i czekać na odpowiedź. W chwili obecnej, kiedy 8 września bieżącego roku weszły w życie zmiany dotyczące zajęć komorniczych sprawa została znacznie ułatwiona. Każdy komornik sądowy, w tym Komornik Mokotów ma możliwość elektronicznego zajęcia rachunku bankowego. Aby tego dokonać wykorzystuje specjalny system teleinformatyczny obsługujący zajęcia rachunków bankowych. Wystarczy, że prześle zawiadomienie o zajęciu rachunku podpisane podpisem elektronicznym, a rachunek dłużnika zostaje automatycznie zablokowany. Niewątpliwie jest to o wiele szybsza droga od tradycyjnej „papierowej procedury”.

Z punktu widzenia wierzycieli oraz samych komorników zmiany oczywiście są in plus. W ten sposób szybciej i łatwiej jest przeprowadzić postępowanie egzekucyjne i ściągnąć należność. Natomiast na dłużnikach egzekucyjnych pada przysłowiowy „blady strach”. Nie dość, że w błyskawiczny sposób może zostać zablokowane konto bankowe, to jeszcze kwota wolna od zajęcia komorniczego uległa znacznemu obniżeniu. Taki obrót sprawy dla dłużników jest zdecydowanie gorszy, gdyż bardziej bije po ich kieszeni.