Praca w policji

Chcesz pracować w policji i służyć społeczeństwu? Zastanawiasz się, jakie są warunki i wymagania rekrutacyjne? A może chciałbyś dowiedzieć się, jak wygląda praca policjanta na co dzień? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawimy Ci krok po kroku, jak przejść proces rekrutacji do policji i jak przygotować się do niego. Ponadto, opowiemy Ci o zaletach i wadach pracy w mundurze, a także o możliwościach rozwoju zawodowego w policji. Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, jak zostać policjantem.

Kto może zostać policjantem?

Aby zostać policjantem, musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Są one określone w ustawie o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Oto one:

 • musisz być obywatelem polskim,
 • musisz mieć co najmniej 18 lat,
 • musisz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • musisz mieć wykształcenie co najmniej średnie,
 • musisz być zdrowy fizycznie i psychicznie,
 • musisz mieć nieskazitelną opinię,
 • musisz być niekarany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Jeśli spełniasz te warunki, możesz ubiegać się o przyjęcie do służby w policji. Jednak to nie wszystko. Musisz również przejść kilka etapów rekrutacyjnych, które sprawdzą Twoje predyspozycje i umiejętności do pracy w policji.

Jak wygląda proces rekrutacji do policji?

Proces rekrutacji do policji składa się z pięciu etapów:

 1. Zgłoszenie się do komendy wojewódzkiej lub miejskiej policji i złożenie dokumentów aplikacyjnych. Do dokumentów należą: podanie o przyjęcie do służby w policji, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o stanie zdrowia, kopia dowodu osobistego, kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do służby w policji oraz zdjęcie legitymacyjne.
 2. Test sprawności fizycznej. Test składa się z czterech prób: biegu na 1000 metrów, podciągania na drążku lub unoszenia tułowia z leżenia tyłem, skoku w dal z miejsca oraz przewrotu w przód z wybiciem. Każda próba ma określony limit czasu lub ilość powtórzeń, które trzeba osiągnąć, aby zaliczyć test. Test jest oceniany punktowo i trzeba zdobyć co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.
 3. Test wiedzy ogólnej i umiejętności językowych. Test składa się z dwóch części: testu wielokrotnego wyboru z zakresu wiedzy ogólnej oraz testu języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Test wiedzy ogólnej obejmuje zagadnienia z takich dziedzin jak: historia Polski i świata, geografia Polski i świata, polityka i prawo, kultura i sztuka, nauka i technika oraz aktualne wydarzenia społeczne i gospodarcze. Test języka obcego sprawdza znajomość słownictwa i gramatyki oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów. Test jest oceniany punktowo i trzeba zdobyć co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.
 4. Badanie psychologiczne. Badanie składa się z dwóch części: testu psychometrycznego oraz rozmowy z psychologiem. Test psychometryczny sprawdza takie cechy osobowości i zdolności intelektualne jak: inteligencja ogólna, pamięć, uwaga, spostrzegawczość, logiczne myślenie, samokontrola emocjonalna, odporność na stres, motywacja do pracy w policji oraz postawa moralna. Rozmowa z psychologiem ma na celu zweryfikować wyniki testu psychometrycznego oraz ocenić dostosowanie kandydata do specyfiki pracy w policji. Badanie jest oceniane jako pozytywne lub negatywne.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa ma na celu sprawdzić motywację kandydata do pracy w policji oraz jego znajomość obowiązków i uprawnień funkcjonariusza policji. Rozmowa jest prowadzona przez komisję rekrutacyjną składającą się z przedstawicieli komendy wojewódzkiej lub miejskiej policji oraz przedstawiciela szkoły policyjnej. Rozmowa jest oceniana jako pozytywna lub negatywna.

Po każdym etapie rekrutacji kandydat otrzymuje informację o wyniku i decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do kolejnego etapu. Po zakończeniu całego procesu rekrutacji kandydat otrzymuje informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu do służby w policji.

Jak przygotować się do rekrutacji do policji?

Aby przygotować się do rekrutacji do policji, warto podjąć kilka działań:

 • Zgromadzić i uzupełnić dokumenty aplikacyjne.
 • Zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami rekrutacyjnymi na stronie internetowej komendy wojewódzkiej lub miejskiej policji.
 • Utrzymywać dobrą kondycję fizyczną i regularnie ćwiczyć poszczególne elementy testu sprawności fizycznej.
 • Poszerzać swoją wiedzę ogólną i aktualizować informacje o wydarzeniach społecznych i gospodarczych.
 • Uczyć się języka obcego lub doskonalić swoje umiejętności językowe.
 • Przejrzeć materiały edukacyjne dotyczące pracy w policji oraz obowiązków i uprawnień funkcjonariusza policji.
 • Przygotować się do rozmowy z psychologiem i komisją rekrutacyjną poprzez analizę swoich mocnych i słabych stron oraz motywacji do pracy w policji.

Jakie są zalety i wady pracy w policji?

Praca w policji ma wiele zalet, ale także wiąże się z pewnymi wadami. Oto niektóre z nich:

Zalety:

 • Możliwość służenia społeczeństwu i pomagania ludziom.
 • Możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań zawodowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu na wyższe stanowiska.
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji.
 • Możliwość współpracy z innymi funkcjonariuszami i nawiązywania przyjaźni.
 • Możliwość korzystania z różnych świadczeń i dodatków, takich jak: dodatek służbowy, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, dodatek za pracę w warunkach szczególnych, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w dni wolne od pracy, dodatek za pracę w systemie zmianowym, dodatek za pracę w stanie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, dodatek za pracę w stanie wyjątkowym lub stanu wojennego, dodatek za pracę w strefie operacyjnej lub strefie działań bojowych, dodatek za pracę poza granicami kraju, dodatek za wysokie kwalifikacje zawodowe oraz dodatek motywacyjny.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej i leczenia sanatoryjnego.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego zakwaterowania lub dofinansowania do czynszu.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego przejazdu komunikacją publiczną lub dofinansowania do kosztów dojazdu do pracy.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego wyżywienia lub dofinansowania do kosztów żywienia.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego ubioru służbowego i sprzętu służbowego.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego szkolenia i doskonalenia zawodowego.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnego ubezpieczenia na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
 • Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Wady:

 • Wysoki poziom stresu i odpowiedzialności za życie i zdrowie ludzi.
 • Ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo i zagrożenie życia lub zdrowia podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na przemoc fizyczną lub psychiczną ze strony osób podejrzanych, podejmowanych lub pozbawionych wolności oraz osób trzecich.
 • Ryzyko narażenia na choroby zakaźne lub skażenia chemiczne, biologiczne lub radiologiczne podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na skutki uboczne leków lub alkoholu podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na konflikty moralne lub etyczne podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na dyscyplinarne lub karne konsekwencje za błędy lub uchybienia podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Ryzyko narażenia na negatywny wpływ pracy w policji na życie prywatne i rodzinne oraz na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Niekorzystny system pracy w zmianach lub dyżurach oraz częste nadgodziny lub praca w dni wolne od pracy.
 • Niskie wynagrodzenie w stosunku do wysiłku i ryzyka pracy w policji oraz brak możliwości negocjacji warunków płacy i pracy.
 • Niska satysfakcja z pracy i brak uznania ze strony społeczeństwa oraz przełożonych.

Jakie są możliwości rozwoju zawodowego w policji?

Praca w policji daje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Możesz awansować na wyższe stanowiska służbowe, zdobywać nowe kwalifikacje i specjalizacje oraz uczestniczyć w różnych szkoleniach i kursach. Oto niektóre z nich:

 • Awans na wyższe stanowiska służbowe. W policji istnieje hierarchiczny system awansu zawodowego. Aby awansować na wyższe stanowisko służbowe, musisz spełnić określone warunki dotyczące stażu pracy, oceny pracy, kwalifikacji zawodowych oraz zdania egzaminu kwalifikacyjnego. Awans wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz zakresem obowiązków i uprawnień. W policji można awansować od stopnia posterunkowego do stopnia nadinspektora. Ponadto, można ubiegać się o stanowiska kierownicze na różnych szczeblach organizacyjnych policji, takich jak: komendant rejonowy, komendant powiatowy, komendant miejski, komendant wojewódzki czy komendant główny policji. Stanowiska te są obsadzane przez nominację ministra spraw wewnętrznych i administracji po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji kwalifikacyjnej.
 • Zdobywanie nowych kwalifikacji i specjalizacji. W policji możesz zdobywać nowe kwalifikacje i specjalizacje poprzez ukończenie odpowiednich szkoleń i kursów. Możesz np. uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, obsługi broni palnej, udzielania pierwszej pomocy medycznej czy negocjowania z osobami zakładnikami. Ponadto, możesz specjalizować się w różnych dziedzinach pracy policyjnej, takich jak: patrolowanie i interwencja, dochodzenie i śledztwo, prewencja kryminalna czy antyterrorystyka. Specjalizacja wiąże się ze zdobyciem dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz możliwością pracy w specjalnych jednostkach organizacyjnych policji, takich jak: grupa szybkiego reagowania, grupa dochodzeniowo-śledcza czy biuro antyterrorystyczne.
 • Uczestniczenie w różnych szkoleniach i kursach. W policji możesz uczestniczyć w różnych szkoleniach i kursach organizowanych przez szkoły policyjne lub inne instytucje edukacyjne. Szkolenia i kursy mają na celu podnoszenie Twoich kwalifikacji zawodowych oraz dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb i wymagań pracy policyjnej. Możesz np. uczestniczyć w szkoleniach dotyczących nowych przepisów prawnych, nowych technik operacyjnych czy nowych zagrożeń kryminalnych. Ponadto, możesz uczestniczyć w kursach językowych lub informatycznych oraz kursach przygotowujących do awansu zawodowego.

Praca w policji jest ciekawa i satysfakcjonująca, ale także wymagająca i ryzykowna. Aby zostać policjantem, musisz spełnić określone warunki oraz przejść proces rekrutacji składający się z kilku etapów. Praca w policji daje wiele możliwości rozwoju zawodowego oraz korzystania z różnych świadczeń i dodatków. Jednak praca w policji wiąże się także z wieloma obowiązkami i ograniczeniami oraz narażeniem na stres i niebezpieczeństwo.

Jeśli chcesz zostać policjantem, musisz być gotowy na podjęcie tego wyzwania.