Rutyna, nieuwaga lub w skrajnych przypadkach niekompetencja i lekceważenie mogą stać się przyczyną popełnienia przez lekarza błędu w sztuce lekarskiej. Cierpią na tym przede wszystkim pacjenci. W jaki sposób poszkodowani mogą walczyć o adekwatne odszkodowanie za popełnione przez lekarzy błędy?

Czym jest błąd w sztuce lekarskiej?

Za błąd w sztuce lekarskiej uważa się naruszenie przez lekarza reguł postępowania zawodowego. Pacjent, który stał się osobą poszkodowaną w wyniku popełnionego błędu lekarskiego, może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Występuje kilka rodzajów błędów lekarskich, w tym błąd diagnostyczny, który polega na postawieniu przez lekarza nieprawidłowej diagnozy stanu zdrowia pacjenta. Każda obiektywna niewłaściwość w postępowaniu lekarza może być podstawą do postawienia mu zarzutu popełnienia błędu w sztuce lekarskiej. Należy przy tym pamiętać, że lekarz nie odpowiada za wystąpienie określonego efektu leczenia, ale za przedsięwzięcie wszelkich dostępnych, możliwych czynności, które mają doprowadzić do wyleczenia chorego lub ulżenia mu w cierpieniu. Zaniechanie działania, np. niezlecenie ważnych badań, które mogłyby być kluczowe dla postawienia właściwej diagnozy, może być błędem w sztuce lekarskiej.

Jak wnieść pozew?

Osoba poszkodowana w wyniku popełnienia przez lekarza błędu w sztuce lekarskiej może dochodzić roszczeń cywilnych na drodze powództwa o odszkodowanie za szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Pozew w imieniu osoby poszkodowanej może złożyć adwokat, w czym specjalizuje się m.in. kancelaria Sienkiewicz. Powinien on trafić do sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby placówki medycznej, w której pacjent był leczony.

Jak podkreśla prawnik, odszkodowanie za doznaną przez pacjenta szkodę powinno objąć wydatki, które pojawiły się w następstwie błędy lekarskiego i konieczności podjęcia dalszego leczenia oraz rehabilitacji. Kancelaria Sienkiewicz przytacza przy tym art. 444 Kodeksu cywilnego, iż „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszystkie wynikłe z tego koszty”. Można pozwać lekarza i wnosić też o pieniężne zadośćuczynienie za krzywdy niematerialne, w tym ból, cierpienie fizyczne i psychiczne, czy poniżenia. W niektórych przypadkach uzasadnione będzie roszczenie o zasądzenie na rzecz poszkodowanego renty, jeśli u danej osoby doszło do całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, lub zwiększyły się potrzeby poszkodowanego pacjenta bądź zmniejszyły się jego widoki na przyszłość.

Poszukujesz sprawdzonego adwokata w sprawie odszkodowań w Szczecinie? Kancelaria adwokacka Anna Sienkiewicz zapewni sprawną obsługę procesu.