wywłaszczenie

Czy można nie zgodzić się na wywłaszczenie?

Przymusowe odebranie praw do nieruchomości to niejednokrotnie dla osób nim dotkniętych prawdziwy dramat. Czy można odwołać się od decyzji lokalizacyjnej? Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się, jak walczyć o swoje prawa w przypadku zagrożenia wywłaszczeniem.

Czym jest wywłaszczenie?

Wywłaszczeniem nazywane jest przymusowe pozbawienie praw do nieruchomości. Polskie prawo dopuszcza je wyłącznie w celu realizacji inwestycji celu publicznego. W przeciwieństwie do konfiskaty lub przeprowadzanej za czasów PRL nacjonalizacji wywłaszczenie wiąże się zawsze z przyznaniem odszkodowania, które na mocy Konstytucji RP powinno być słuszne.

Wywłaszczona nieruchomość przechodzi na własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego – nie ma możliwości odebrania gruntów na rzecz prywatnego inwestora (np. dewelopera).

Odwołanie od decyzji o wywłaszczeniu

Osoba, która otrzymała decyzję o wywłaszczeniu ma prawo odwołać się od niej do organu wyższej instancji w terminie 14 dni od dnia poinformowania o jej wydaniu. Czy takie odwołanie może zakończyć się uchyleniem decyzji? Jest to wątpliwe. Odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie tylko w przypadku poważnego naruszenia prawa. O ile takie sytuacje jeszcze 2 dekady temu się zdarzały (wynikało to głównie z braku doświadczenia organów), to obecnie są sporadyczne. Inwestycje celu publicznego przygotowuje się przez wiele lat i wymagają one szeregu uzgodnień, dlatego ryzyko poważnego naruszenia przepisów jest w ich przypadku minimalne.

Trzeba też wiedzieć, że w razie niezgody na wywłaszczenie, organ ma prawo wymóc wydanie i opuszczenie nieruchomości w drodze egzekucji administracyjnej, tj. w asyście policji, która może wówczas użyć przymusu bezpośredniego.

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania

W przypadku wywłaszczeń strona powinna dążyć do ustalenia słusznego odszkodowania, które nigdy nie może być niższe niż realna wartość mienia. Trzeba bowiem wiedzieć, że o ile w przypadku decyzji lokalizacyjnych naruszenie przepisów zdarza się wyjątkowo, o tyle wyceny rzeczoznawców majątkowych często bywają zaniżone, w efekcie osoba wywłaszczana otrzymuje mniejsze odszkodowanie niż powinna. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele, ale głównym „winowajcą” jest kryterium wyboru specjalisty – jak najniższa cena ofertowa. Specjalista pracujący pod presją czasu ma w przypadku większych inwestycji za zadanie przygotowanie wielu operatów, przez co działa w pośpiechu, a jego szacunki bywają niedokładne.

Jeżeli istnieją podejrzenia, że decyzja o odszkodowaniu narusza prawo i w efekcie jego wysokość została zaniżona, stronie przysługuje odwołanie. Składa się je za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do organu II instancji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o decyzji. Kluczowe jest przy tym zbadanie zasadności takiej drogi postępowania, w czym pomoże konsultacja z prawnikiem, specjalistą od kwestii wywłaszczeniowych. Ekspert będzie wsparciem także po wyczerpaniu środków odwoławczych. Istnieje możliwość zaskarżenia wadliwej decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w ostateczności – strona ma prawo skarżyć kasacyjnie do Naczelnego Sadu Administracyjnego.