księgowość

Obowiązek ewidencjonowania operacji gospodarczych swojej firmy dotyczy każdego przedsiębiorcy. Nie wszystkie firmy muszą mieć jednak prowadzoną księgowość w taki sam sposób. W zależności od wybranej formy prawnej działalności przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości bądź księgowości uproszczonej. Czasami wraz z rozwojem firmy należy zmienić księgowość uproszczoną na księgowość pełną. W artykule opisujemy, w jakim momencie firma jest zobowiązana do przejścia na pełną księgowość.

Kiedy można prowadzić księgowość uproszczoną?

Zgodnie z przepisami uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także przez spółki partnerskie. W tym ostatnim przypadku ograniczeniem jest jednak przychód z poprzedniego roku podatkowego. Zgodnie z przepisami uproszczona księgowość jest możliwa tylko, jeżeli przychód w poprzednim roku nie przekroczył 2 milionów euro w przeliczeniu na walutę polską.

Prowadzenie uproszczonej księgowości to korzystne rozwiązanie przede wszystkim ze względu na to, że wymaga mniej szczegółowej ewidencji. W księgowości uproszczonej przedsiębiorca musi jedynie prowadzić: ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu, w przypadku opodatkowania skalą podatkową – księgę przychodów i rozchodów, w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – ewidencję przychodów, natomiast w przypadku bycia czynnym podatnikiem VAT – rejestr VAT sprzedaży i zakupów.

Na czym polega pełna księgowość i z jakimi wiąże się obowiązkami?

Prowadzenie księgowości w oparciu o pełne księgi skutkuje znacznym zwiększeniem obowiązków w stosunku do ewidencjonowania prowadzonych przez firmę operacji gospodarczych. Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista i doradca klientów z Kancelarii finansowo-księgowej eKFK w Warszawie:

Przedsiębiorcy, którzy są zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości, muszą ujmować w zeznaniach wszystkie operacje gospodarcze w prowadzonych księgach rachunkowych. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą księga główna, księgi pomocnicze, dzienniki, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont pomocniczych oraz tzw. inwentarz, czyli wykaz składników aktywów i pasywów. Oprócz tego przedsiębiorca, który prowadzi pełną księgowość, ma także obowiązek sporządzania co roku sprawozdań finansowych.

Kiedy firma musi zrezygnować z uproszczonej księgowości i rozpocząć prowadzenie pełnej księgowości?

Obowiązek przejścia z księgowości uproszczonej na pełną księgowość dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na przekształcenie prowadzonej działalności na spółkę kapitałową prawa handlowego lub na spółkę osobową prawa handlowego. Do tych form prowadzenia działalności zalicza się spółki akcyjne z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne. We wszystkich wskazanych wyżej rodzajach działalności występuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wymóg prowadzenia pełnej księgowości dotyczy też innych form prowadzenia działalności, jeśli przychody netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły równowartość 2 milionów euro, w przeliczeniu na złotówki po ogłoszonym przez NBP kursie na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego ten, w którym ma zacząć obowiązywać firmę pełna księgowość.