Zatrzymanie nieletniego – kiedy może do niego dojść i jakie ma skutki?

Nieletni, czyli osoba od 13. do 17. roku życia, może być zatrzymana przez policję. W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do takiego zatrzymania? Czym ono skutkuje?

W jakiej sytuacji policja może zatrzymać nieletniego?

Policja może przeprowadzić zatrzymanie nieletniego, jeśli podejrzewa go o przestępstwo albo wykroczenie.

Przestępstwem jest każde zachowanie zabronione przez prawo karne, natomiast wykroczeniem jest zachowanie zabronione przez inne ustawy, przykładowo przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Adwokat Magdalena Rubiś wymienia kilka przykładów zatrzymania nieletniego, które może mieć miejsce, gdy nieletni popełnia przestępstwo:
– zostanie przyłapany na kradzieży
– bierze udział w bójce albo rozboju
– popełnia akty wandalizmu
– pije alkohol
– zażywa lub posiada narkotyki
– przebywa bez opieki poza domem w godzinach nocnych

Jakie prawa ma zatrzymany nieletni?

Policja stosuje pouczenie zatrzymanego nieletniego o przysługujących mu prawach. Nieletni ma między innymi prawo do adwokata, kontaktu z rodzicem, opiekunem, zachowania milczenia, uzyskania informacji o przysługujących mu prawach.

Po zatrzymaniu nieletniego policja ma obowiązek powiadomić sąd rodzinny o zatrzymaniu w ciągu 24 godzin. Także zawiadamia rodziców albo opiekunów osoby nieletniej lub placówkę, która sprawuje nad nim opiekę.

Kiedy dochodzi do zwolnienia nieletniego?

Nieletni jest zwalniany wtedy, gdy:
– dojdzie do ustania przyczyny jego zatrzymania
– na polecenie sądu rodzinnego
– gdy w ciągu 24 godzin nie doszło do zawiadomienia sądu rodzinnego
– gdy w ciągu 48 godzin, licząc od przekazania zawiadomienia do sądu rodzinnego, nie wystawiono postanowienia o przekazaniu nieletniego do innego ośrodka

Kiedy nieletniego umieszcza się w policyjnej izbie dziecka?

Z pojęciem zatrzymania nieletniego wiążą się również policyjne izby dziecka, w skrócie określane jako PID. Są to placówki, w których może być umieszczona zatrzymana osoba nieletnia.

Do policyjnych izb dziecka trafiają nieletni, którzy podejrzani są o popełnienie czynu karalnego, dlatego muszą zostać zatrzymani, także w obawie o ukrywanie się, zatarcie śladów popełnionego czynu lub wtedy, gdy nie można określić ich tożsamości.