Z nie swojej winy doznałeś uszczerbku na zdrowiu na terenie Wielkiej Brytanii? W takim razie masz prawo do ubiegania się o stosowane odszkodowanie.

Aby je uzyskać, musisz jednak spełnić kilka określonych warunków. Jakich? O tym mowa poniżej.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu polega na częściowej lub całkowitej utracie zdrowia, która prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania organizmu. Przykładem uszczerbku na zdrowiu może być utrata słuchu lub wzroku, różnego rodzaju urazy i kontuzje czy choroby – w tym również psychiczne.

Uszczerbek na zdrowiu może być konsekwencją wielu rozmaitych zdarzeń, takich jak np. wypadek w pracy, potknięcie na śliskiej powierzchni, zdarzenie drogowe, akty przemocy itd.

W brytyjskim prawie istnieje zasada mówiąca, że kto nie z własnej winy doznał uszczerbku na zdrowiu, którego konsekwencje finansowe dla poszkodowanego zostały wycenione na co najmniej 1000 funtów, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jak wobec tego je uzyskać?

Jak uzyskać odszkodowanie

Przede wszystkim poszkodowany powinien udowodnić, że uszczerbek na zdrowiu powstał nie z jego winy. W tym celu bardzo pomocne są zeznania świadków, którzy widzieli zdarzenie prowadzącego do urazu, a także dokumentacja przygotowana przez poszkodowanego.

Ważne jest, aby uzyskać dane personalne świadków oraz dokładnie sfotografować miejsce zdarzenia, skupiając się w głównej mierze na przedmiotach, które doprowadziły do wypadku.

Pomocny może okazać się również sporządzony własnoręcznie raport, w którym poszkodowany dokładnie opisze przebieg całego zajścia. Jeżeli wypadek miał charakter zdarzenia drogowego, konieczne jest wezwanie policji i jak najszybsze zawiadomienie swojego ubezpieczyciela.

Jeśli do zdarzenia doszło w miejscu pracy lub w miejscu publicznym (chodnik, sklep, centrum handlowe, parking itd.), powinno się niezwłocznie poinformować o nim zarządcę lub osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie danego obiektu, zakładu czy instytucji. Jej obowiązkiem jest sporządzenie odpowiedniego raportu i wykonanie wpisu w książce wypadków, którą powinien posiadać zarządca.

Kolejny krok to udanie się na badania medyczne na pogotowie (Accident and Emergency) lub do lekarza rodzinnego (General Practitioner – GP), a następnie pobranie kopii raportu medycznego, który będzie ważnym dowodem w sprawie o odszkodowanie.

Źródło: Odszkodowanie UK

Skompletowany materiał dowodowy składający się z dokumentacji z miejsca zdarzenia, zeznań świadków, raportu powypadkowego i raportu medycznego stanowi podstawę do ubiegania się o odszkodowanie.

Roszczenie najlepiej złożyć przy wsparciu kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w uzyskiwaniu odszkodowania, która ma duże doświadczenie w tego typu sprawach.

Odszkodowanie z reguły wypłacane jest z ubezpieczenia instytucji lub osoby, z której winy doszło do uszczerbku na zdrowiu (sklep, biblioteka, zakład pracy, zarządca danego obiektu itd.). Co ważne, roszczenie trzeba złożyć najpóźniej 3 lata od daty wykrycia uszczerbku na zdrowiu – po tym czasie prawo do ubiegania się o odszkodowanie wygasa bezpowrotnie.

Jakie odszkodowanie

Poszkodowanemu, który doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje odszkodowanie za doznane obrażenia. Obrażenia są wyceniane przez biegłego i na ich podstawie zostaje przyznana rekompensata finansowa.

Poszkodowany ma prawo ubiegania się o odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków, jeśli uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia wykonywanie pracy. Zadośćuczynienie może również obejmować wszelkie inne straty materialne wynikające z uszczerbku na zdrowiu, takie jak np. koszty leczenia czy mienie utracone w trakcie wypadku.