Raport oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, na podstawie którego można określić, w jakim stopniu na środowisko będzie wpływać dane przedsięwzięcie. Jest to jeden z elementów składających się na postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten jest określony, jako wymóg dla niektórych inwestycji, uwzględniając ich wielkość, rodzaj działalności czy też pozostałe parametry techniczne, a także wtedy, gdy dane przedsięwzięcie może znacząco wpływać na środowisko.

W Unii Europejskiej ocena oddziaływania na środowisko regulowana jest przez dokumenty, takie jak:
–dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
–dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
–oraz dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Raport oddziaływania składa się na ocenę oddziaływania na środowisko, który obejmuje efekt oddziaływania danego przedsięwzięcia nie tylko na środowisko naturalne, ale również na zdrowie i życie ludzkie. Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko musi uwzględniać udział społeczeństwa. Samo oddziaływania przedsięwzięcia jest natomiast szeroko rozumiane, jako planowane przedsięwzięcie budowlane czy też wydobywcze.

Dla części przedsięwzięć sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obowiązkiem narzuconym obligatoryjnie. Dla innych zaś wymaganie to oceniane jest na drodze postępowania administracyjnego.

Finalnie w ocenie oddziaływania na środowisko uwzględniany jest wpływ pośredni oraz bezpośredni na środowisko, zdrowie oraz warunki życia ludzi. Kolejno dobra materialne, zabytki, a także dostępność kopalin. Określa się nadto zakres monitoringu, jak i analizuje opcje minimalizowania negatywnego wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport oddziaływania na środowisko cena

Samo złożenie raportu oddziaływania na środowisko wiąże się z wniesieniem stałej opłaty skarbowej w wysokości 205zł. Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko jest wielopłaszczyznową procedurą i jego cena zależy od wielu czynników: rodzaj działalności, wielkość przedsięwzięcia czy też położenie geograficzne i bliskość inwestycji od terenów chronionych.