smc-bhp.pl

W ciągu jednego miesiąca od daty uruchomienia nowego zakładu pracy, pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów parametrów szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy. Badania środowiska pracy powinny zostać przeprowadzone również wtedy, gdy zachodzi choć niewielkie przypuszczenie wystąpienia zagrożenia ze strony czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2015 roku.

Kodeks pracy

Według zapisów z Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest zapobiegać chorobom zawodowym oraz innym sytuacjom zagrażającym życiu związanym z wykonywaną pracą. W związku z tym na swój koszt powinien przeprowadzać okresowe pomiary środowiska pracy, przechowywać je przez określony czas oraz poinformować pracowników o zagrożeniu i jego konsekwencjach. Wykonując pomiary środowiskowe badaniom podlegają zapylenie, czynniki chemiczne, drgania i wibracje, mikroklimat, wydatek energetyczny oraz pola elektromagnetyczne.

Badania środowiskowe w biurze

Wydawać by się mogło, że praca w biurze nie generuje żadnego zagrożenia dla zdrowia pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku badania zatem zapylenia, hałasu (pod warunkiem, że w biurze nie pracują drukarki igłowe generujące hałas większy niż 0,2 NDN) czy mikroklimatu. Czynniki chemiczne powinny zostać zmierzone, ponieważ nie można jednoznacznie wykluczyć ich występowania w środowisku biurowym. Pomiarom powinno zostać poddane oświetlenie, które jest najważniejszym czynnikiem efektywnej i zdrowej pracy na stanowisku biurowym.

Obowiązek pomiarów środowiska

Na pracodawcy ciąży obowiązek wykonywania okresowych pomiarów środowiska pracy. Jeśli w biurze występują czynniki zagrażające zdrowiu pracowników, zmianie uległo wyposażenie techniczne lub technologia pracy to pracodawca musi wykonywać badania przynajmniej dwa razy w roku. Jeśli wyniki badan utrzymują się na tym samym poziomie – co najmniej raz na dwa lata. Od wykonywania pomiarów odstąpić można w przypadku uzyskiwania wyników badania parametrów niższych niż 0,2 NDN przez 2 lata. Aby wykonać pomiar środowiska pracy najlepiej zwrócić się do Laboratorium, które posiada akredytację, na przykład Laboratorium smc-bhp.pl.