podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków oraz ich części, budowli oraz ich części, które mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości mają ich właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści czy niekiedy posiadacze zależni nieruchomości bądź ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu, gdzie miało miejsce zdarzenia powodujące nabycie nieruchomości bądź jej składników. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy związany jest z istnieniem budynku bądź budowli, powstaje on 1 stycznia roku kolejnego, po roku, w którym miała miejsce budowa lub w którym rozpoczęto użytkowanie danego budynku czy budowli. Obowiązek podatkowy ulega również wygaszeniu wraz z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podatek od nieruchomości.

Deklaracja

Podatnicy wspomnianego podatku powinni złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego z uwagi na miejsce lokalizacji przedmiotu opodatkowania. Stosowne wzory znaleźć można zwykle na stronie internetowej danej gminy. Jeśli nieruchomość czy obiekt budowlany jest współwłasnością osoby fizycznej i prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna powinna złożyć deklarację w sprawie podatku i opłacić go na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby prawne. Osoba fizyczna nie otrzymuje wówczas żadnej decyzji co do wysokości podatku od nieruchomości. Jeżeli mamy w tym temacie jakiekolwiek wątpliwości, a musimy złożyć taką deklarację, warto skontaktować się z dobrą kancelarią prawno-podatkową, taką jak na przykład kancelaria Ożóg-Tomczykowski.

Wysokość podatku od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest na podstawie uchwały rady gminy. Uwzględnia ona oczywiście górne granice stawek dopuszczalne przez obowiązującą ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek osoby fizyczne płacą w czterech ratach – do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada każdego roku podatkowego. Z kolei osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej podatek od nieruchomości uiszczają za poszczególne miesiące, do 15. dnia każdego miesiąca. W przypadku stycznia termin ten jest przesunięty na dzień 31 stycznia. Jeśli kwota podatku nie jest wyższa niż 100 złotych, opłaca się go jednorazowo w terminie płatności raty pierwszej. Można to zrobić przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w kasie gminy.