kursy dla pedagogów

Rola nauczyciela jest bardzo istotna: kształci i wychowuje on przyszłe pokolenia Polaków. Jest to duża odpowiedzialność, ale też powołanie. Chcemy pomagać wychowawcom posia-dającym pasję nauczania. Nasze szkolenia dla pedagogów pomagają zrozumieć obowią-zujące przepisy prawne związane z oświatą, ale także dostarczają narzędzi i metod radze-nia sobie z różnego typu uczniami i niesienia im potrzebnej pomocy oraz rady.

Co obejmują szkolenia dla pedagogów?

Lista tematów dostępnych u nas kursów dla pedagogów jest bardzo długa. Zaczyna się od wsparcia samych nauczycieli w ich pracy. Pokażemy, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym oraz jak przestrzegać obowiązujących przepisów oświatowych. Nasze warsztaty pomogą w promocji jednostki edukacyjnej i budowie relacji z rodzicami wychowanków. Wspieramy także nauczycieli w ich pracy z dziećmi poprzez szkolenia na temat profilaktyki depresji, kształtowania norm społecznych, dbania o zdrowy tryb życia czy efektowne sposoby nauczania. Staramy się uzupełniać naszą ofertę tak, aby pomagać wszystkim pedagogom w ich ciężkiej pracy oraz wyjaśniać niejasności i rozwiązywać problemy związane z nauczaniem.

Kursy dla wszystkich pedagogów

Jesteśmy również otwarci na nowe propozycje tematów szkoleń. W ten sposób nasze kursy dla pedagogów cały czas się rozwijają i obejmują coraz większy zakres tematyczny. Nasze szkolenia przeprowadzamy także na terenie danej placówki oświatowej. Cena konkretnego kursu zależna jest od trzech czynników. Istotna jest przede wszystkim ilość godzin, jakie obejmuje szkolenie. Drugim ważnym czynnikiem jest ilość uczestników. Im więcej nauczycieli weźmie udział w naszych zajęciach, tym mniejszy koszt jednostkowy przypadający na jednego pedagoga. W końcu do ceny szkolenia dla pedagogów wliczony jest także koszt dojazdu.

Szkolenia pozwalają na rozwój pedagogów

Uczestnictwo w naszych szkoleniach ułatwia rozwój osobisty i zawodowy kadry pedagogicznej każdej placówki edukacyjnej, od przedszkoli po szkoły średnie. Najważniejsze efekty naszych kursów to:

  • nauka budowania odpowiednich relacji z rodzicami i wychowankami,
  • lepsza promocja jednostki edukacyjnej,
  • umiejętności rozwijania zdolności społecznych wśród uczniów,
  • rozwój profilaktyki zdrowotnej i zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży,
  • zapobieganie przemocy i agresji wśród wychowanków,
  • znajomość praw i obowiązków każdego pedagoga,
  • większa odpowiedzialność i pewność siebie wychowawców,
  • poznawanie różnych metod nauczania i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.