Na osiedlach mieszkalnych w  dużych miastach nie brakuje miejsc zabaw dla dzieci. Place zabaw w ostatnich latach powstają, jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Należy jednak wiedzieć, że każdy z nich musi spełniać określone prawem kryteria. Powinien on bowiem być bezpiecznym miejscem zabaw dla najmłodszych.

Plac zabaw obiektem małej architektury

Place zabaw w świetle obowiązującego prawa budowlanego, są obiektem małej architektury, a na ich budowę nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Konieczne jest natomiast takie usytuowanie i wyposażenie placu zabaw, aby był on zgodny z przepisami. Jeśli twórca placu nie spełni ustawowych wymogów, odpowiednie organy mogą nakazać rozbiórkę obiektu.

 Stanie się tak, jeśli plac zabaw narusza warunki techniczne, które powinien spełniać. Należy podczas budowy placu zabaw brać pod uwagę przepisy ujęte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku, które mówią o warunkach technicznych koniecznych do spełnienia przy planowaniu budynków i ich usytuowaniu. Zgodnie z nimi, należy zachować co najmniej 10 metrów odstępu od linii rozgraniczającej ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od śmietników i parkingów samochodowych. Nieuwzględnienie choć jednego z podanych warunków spowoduje, że organ jednostki samorządowej nakaże rozebranie placu zabaw.

Urządzenia na placu zabaw

Plac zabaw dla dzieci powinien posiadać bezpieczne i dostosowane do wieku urządzenia. Mogą to być zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice, ścianki do wspinaczki, mostki, drabinki, a także i inne elementy. Urządzenia montowane na placach zabaw podlegają zasadniczo unormowaniom dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Dystrybutorzy i producenci wszelkiego typu elementów placów zabaw muszą gwarantować produkty bezpieczne dla najmłodszych. Muszą być zgodne z obowiązującymi normami. W odniesieniu do urządzeń na placach zabaw oraz ich nawierzchni będą to normy PN-EN

1176 oraz PN-EN 1177. Najlepiej kupować elementy placów zabaw tylko u renomowanych producentów. Między innymi bezpieczne nawierzchnie na place zabaw dostarczy firma SolidStet. Dzięki korzystaniu ze sprawdzonych dostawców miejsce zabaw dla dzieci będzie dla nich bezpieczne i atrakcyjne. Wraz z rodzicami będą oni mogli spędzać tam wolny czas.  Jeszcze bardziej restrykcyjne normy obowiązują twórców i administratorów placów zabaw na terenach szkolnych i przedszkolnych.