Wszystkie przeglądy konserwacyjne wózka widłowego powinny być odnotowywane w dzienniku konserwacji przypisanym do danego urządzenia transportu bliskiego. Wpisów do dziennika dokonuje uprawniony konserwator.

Obowiązek konserwacji wózków widłowych

Każdy wózek widłowy powinien być poddawany regularnym przeglądom konserwacyjnym. Przeglądy muszą być dokonywane przez osobę, która przeszła szkolenie według programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskała uprawnienia do konserwacji wózków widłowych. Może to być konserwator zatrudniony przez właściciela wózka lub przez specjalistyczny serwis wózków widłowych, z którym współpracuje dany zakład pracy. Częstotliwość konserwacji wózków widłowych oraz informacje, które powinno odnotowywać się w dzienniku konserwacji, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Czym jest dziennik konserwacji wózka widłowego

Dziennik konserwacji wózka widłowego to zeszyt z rubrykami przeznaczonymi do zapisywania wszystkich czynności dokonanych przy pojeździe w ramach przeglądów konserwatorskich. Na ogół na początku dziennika znajdują się informacje o pojeździe, m.in.: marka, typ, rok produkcji, numer seryjny, masa, wysokość podnoszenia, udźwig oraz dane właściciela, operatorów i konserwatora. Na kolejnych stronach znajduje się tabela z rubrykami, w których powinno odnotowywać się: datę przeglądu, zakres wykonanych podczas niego czynności, stan licznika pojazdu, opinię o stanie technicznym (czy pojazd jest sprawny, czy niesprawny), datę następnego przeglądu. Przy każdym wpisie musi też znaleźć się podpis konserwatora.

Dla każdego urządzenia transportu bliskiego (czyli m.in. wózka widłowego) należy prowadzić osobny dziennik konserwacji.

Jak często należy dokonywać wpisów do dziennika konserwacji wózka widłowego

Wpisy do dziennika konserwacji powinny być dokonywane po każdym przeglądzie konserwacyjnym i każdej naprawie wózka, czyli w przypadku większości wózków raz w miesiącu.

Raz na 30 dni należy dokonywać przeglądów wózków jezdniowych z wysięgnikiem, wózków jezdniowych z wysięgnikiem z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkami oraz podnośnikowych wózków z mechanicznym napędem podnoszenia podestowych lub z siedziskiem na obsługującego. Wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone lub sterowane zdalnie powinny natomiast przechodzić przegląd co 60 dni.

Ponadto przeglądu należy dokonywać po każdym uruchomieniu wózka widłowego w nowym miejscu pracy.