akcje

Akcje są to papiery wartościowe, które reprezentują część kapitału zakładowego. Posiadanie akcji jest dowodem potwierdzającym udziały akcjonariusza w danej spółce akcyjnej.

Łączą one prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Najprościej mówiąc oznaczają one współudział w majątku spółki.

 

Kto może posiadać akcje?

 

Akcje mogą być posiadanie jedynie przez dwa rodzaje osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Są to spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Akcja jest dokumentem, który  musi być sporządzony na piśmie.

 

Jakie są rodzaje akcji?

 

Podstawowy podział akcji rozróżnia ich dwa rodzaje:

  • Akcje imienne – zawierające imię i nazwisko akcjonariusza. Najczęściej posiadaczami takich akcji są założyciele spółki. Charakterystyczną cechą tych akcji jest ograniczenie w ich rozporządzaniu.
  • Akcje na okaziciela. Nie powodują one ścisłego powiązania akcjonariusza ze spółką. Tego rodzaju akcje dużo łatwiej sprzedać i są przedmiotem obrotu na giełdzie. Akcje na okaziciela przysługują temu akcjonariuszowi, który je posiada.

 

 

Podział akcji ze względu na kodeks spółek handlowych

 

W podziale akcji wyróżnionym przez kodeks spółek handlowych występują:

  • Akcje niepieniężne – są to akcje, które można dostać w zamian z wartości wniesione do majątku spółki i są akcjami imiennymi do momentu, w którym zatwierdzi je walne zgromadzenie.
  • Akcje pieniężne to akcje wydawane w zamian za wpłaty pieniężne.

 

Akcje uprzywilejowane

 

Ostatnim podziałem akcji jest podział na akcje uprzywilejowane i zwykłe.

  • Akcje uprzywilejowane uprawniają do pierwszeństwa przy wypłacie dywidendy, większego prawa głosu na walnym zgromadzeniu i większego udziału w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.
  • Akcje zwykłe nie mają żadnych dodatkowych przywilejów

 

Jakie są podstawowe prawa akcjonariuszy?

 

W momencie nabywania akcji spółki akcjonariusze zyskują określone prawa. Dzielą się one na prawa majątkowe i niemajątkowe – inaczej mówiąc korporacyjne.

Podstawowym z nich jest prawo do udziału w zysku, który spółka wypracuje – czyli dywidenda.

Nabywając papiery wartościowe z akcjami zyskuje się również prawo do udziału w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

Zyskują też bierne prawo głosu – czyli możliwość sprawowania funkcji członka różnych organów spółki, oraz prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Kolejnym, ważnym prawem akcjonariuszu jest tak zwane prawo poboru. Oznacza to, że mają oni pierwszeństwo do zakupu nowo wyemitowanych przez spółkę akcji. Prawo poboru może być sprzedane na giełdzie.

 

Tekst powstał we współpracy z portalem prawnicznym https://kruczek.pl/